goal1

goal2

lif3

goal4

goal5

goal6

goal7

goal8

goal9

goal10

goal11

goal12

goal13

lif14lif

goal15

goal16

goal17

heims

MARKMIÐ 14: VERNDA OG NÝTA HAFIÐ OG AUÐLINDIR SJÁVAR Á SJÁLFBÆRAN HÁTT TIL AÐ STYÐJA VIÐ SJÁLFBÆRA ÞRÓUN

UNDIRMARKMIÐ:

14.1 Eigi síðar en árið 2025 verði komið í veg fyrir og verulega dregið úr hvers kyns mengun sjávar, einkum frá starfsemi á landi, þ.m.t. rusl í sjó og mengun af völdum næringarefna.

14.2 Eigi síðar en árið 2020 verði vistkerfum við sjó og strendur stjórnað og þau vernduð með sjálfbærum hætti til að koma í veg fyrir veruleg neikvæð áhrif, meðal annars með því að efla viðnámsþol þeirra, og gripið til aðgerða til að endurheimta þau og ná fram heilbrigði og framleiðni hafa.

14.3 Áhrifum af súrnun hafa verði haldið í lágmarki og tekist á við þau, s.s. með því að efla vísindalegt samstarf á öllum stigum.

14.4 Eigi síðar en árið 2020 verði komið á skilvirku eftirliti með föngun og tekið fyrir ofveiði, ólöglegar, ótilkynntar og stjórnlausar fiskveiðar og eyðileggjandi veiðiaðferðir og komið til framkvæmda stjórnunaráætlunum sem byggjast á vísindalegum grunni í því skyni að endurheimta fiskistofna á stysta mögulega tíma, a.m.k. að því marki að stofnar geti gefið af sér hámarksafrakstur miðað við líffræðilega eiginleika sína.

14.5 Eigi síðar en árið 2020 verði varðveitt a.m.k. 10% af strand- og hafsvæðum, í samræmi við landslög og alþjóðalög, og byggt á bestu fyrirliggjandi vísindaupplýsingum.

14.6 Eigi síðar en árið 2020 verði tiltekin form niðurgreiðslna til sjávarútvegs, sem stuðla að of mikilli afkastagetu og ofveiði, bönnuð og niðurgreiðslur, sem stuðla að ólöglegum, ótilkynntum og stjórnlausum fiskveiðum, útilokaðar og reynt að koma í veg fyrir að teknar verði upp nýjar tegundir slíkra niðurgreiðslna, þar sem viðurkennt er að viðeigandi og skilvirk, sérstök og mismunandi meðferð fyrir þróunarríkin og þau lönd sem eru skemmst á veg komin í þróun ætti að vera órjúfanlegur þáttur í samningaviðræðum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um niðurgreiðslur til sjávarútvegs.

14.7 Eigi síðar en árið 2030 hafi efnahagslegur ávinningur þróunarríkja sem eru lítil eyríki og þeirra landa, sem eru skemmst á veg komin í þróun, aukist af sjálfbærri nýtingu sjávarauðlinda, meðal annars með sjálfbærri stjórnun fiskveiða, lagareldi og ferðaþjónustu.

14.a Aukið verði við vísindaþekkingu, þróuð verði rannsóknargeta og yfirfærsla á haftækni með hliðsjón af viðmiðunum og leiðbeiningum Alþjóðahaffræðinefndarinnar um yfirfærslu þekkingar í sjávarútvegi (Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology) í því skyni að efla heilbrigði sjávar og auka framlag líffræðilegrar fjölbreytni í höfunum til þróunar í þróunarríkjunum, einkum þróunarríkjum sem eru lítil eyríki og þeim löndum sem eru skemmst á veg komin í þróun.

14.b Komið verði á aðgangi þeirra sem veiða í smáum stíl að sjávarauðlindum og mörkuðum.

14.c Efld verði varðveisla og sjálfbær nýting hafsins og auðlinda þess með því að koma til framkvæmda alþjóðalögum, eins og fram kemur í hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, þar sem kveðið er á um lagaramma um varðveislu og sjálfbæra nýtingu hafsins og auðlinda þeirra, eins og minnt er á í 158. gr. í skjalinu Framtíðin sem við viljum.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Markmið númer fjórtán

Slide14Markmið 14 af hinum nýju markmiðum um sjálfbæra þróun lýtur að því að vernda og nýta hafið og auðlindir sjávar á sjálfbæran hátt til að styðja við sjálfbæra þróun. Í því felst að fyrir árið 2025 eigi að koma í veg fyrir og draga verulega úr mengun sjávar. Einnig á fyrir árið 2020 að stjórna á sjálfbæran hátt verndun sjávar- og strandvistkerfa til þess að koma í veg fyrir verulega skaðleg áhrif mengunar og grípa til aðgerða til þess að endurheimta heilbrigð vistkerfi. Einnig má nefna að stefnt er að því að banna tilteknar veiðiaðferðir sem stuðla að ofveiði.

Frétt um markmiðið 

Heimasíða umhverfisstefnu SÞ 

Heimsmarkmið SÞ

 

E SDG Icons-18